//
you're reading...
Uncategorized

Welcome to our blog!

This is a blog dedicated to the project LIBRARY. I LOVE IT! (page “About the project”) that has been funded with support from the European Commission. It is created by the persons from eight European public libraries participating in the project (page “Participants”).
Before us two years of a great adventure with European libraries! We will share with you our experiences, thoughts, photos, and more. We invite you to post comments.
Stay with us!

Advertisements

Discussion

9 thoughts on “Welcome to our blog!

 1. All the best wishes for all the participiants of the meeting in Rome and specially for Paulina and Beata, sending by the librarians of the Municipal Public Library in Piekary Śląskie. We wish you interesting discussions, great effects and nice impressions.

  Posted by piekary | June 13, 2014, 8:18 am
 2. Czech Republic – Summary of The fourth meeting of the project Library. I love it! in Rome

  4th meeting of librarians and information workers of the project Library. I love it! was in Rome. We saw a lot of about history of the town and listened to seminars about different projects, in which the libraries are involved. Project FEI (European Fund for the Integration of Foreigners Citizen) aims to access to immigrants administrative, social, health, educational and cultural services. The main activities of project are network meetings of immigrants, update of teachers, empowerment of immigrant women. Library is the perfect place where immigrants can meet, receive information and educate yourself.
  Interesting was seminar The digitization of library materials, services, and digital reading in libraries. These services are provided by the portal Internet Culturale. The aim is to promote knowledge of the cultural heritage of Italian libraries. 142 partner libraries working on the project, they have 12 million digitized files, 8 million files jpg, text and mp3 format.
  A lot of interesting information we learned during guided city tours, in the museum, the National Library and the Bracciano City Library.
  We thank a lot our hosts Monica and Roberto!

  Shrnutí 4. setkání v rámci projektu Library. I love it! v Římě

  4. setkání knihovníků a informačních pracovníků v rámci evropského projektu Library. I love it! proběhlo v Římě. Viděly jsme nejen mnoho z historie města, ale vyslechly jsme si také přednášky o různých projektech, do kterých jsou knihovny zapojeny. Projekt FEI (European Fund for the Integration of Foreigners Citizen) má za cíl zpřístupnit přistěhovalcům administrativní, sociální, zdravotní, vzdělávací a kulturní služby. Hlavní aktivity projektu jsou setkávání přistěhovalců, vzdělávání učitelů, posilování postavení žen z řad přistěhovalců. Knihovna je ideálním místem, kde se přistěhovalci mohou setkávat, získávat informace a vzdělávat se.
  Zajímavá byla také přednáška Digitalizace knihovních materiálů, služeb, a digitální čtení v knihovnách. Tyto služby zajišťuje portál Internet Culturale. Cílem je podporovat znalost kulturního dědictví italských knihoven. Spolupracuje 142 partnerských knihoven, mají 12 miliónů digitalizovaných souborů, 8 miliónů souborů ve formátu jpg, text a mp3.
  Mnoho zajímavých informací jsme se však dozvěděly i během komentované prohlídky města, v muzeu, Národní knihovně a Městské knihovně Bracciano.
  Děkujeme našim hostitelům Monice a Robertovi!

  Posted by Hana Effenbergerová | June 30, 2014, 2:41 pm
 3. Library, I love it! Turkey
  Within the EU project “Library, I love it!” we participated with our library director Lenka Pruckova at the second meeting of librarians and information workers in Aydin, Turkey. The meeting was held from November 4th to November 9th 2013.
  From the library perspective, the most interesting thing was the free time workshop for women and girls where they painted traditional motives on plates, canvas and paper or painting using marbling technique called Ebru. In the local library I was impressed by the forthcoming multimedia room for teenagers. Visiting other library in Söke surprised me with a garden where librarians grew their own fruit and vegetables.
  Meeting with Turkish culture was for me a refreshing experience.

  Turecko
  V rámci projektu EU “Library, I love it!” jsme se s naší ředitelkou Lenkou Pruckovou zúčastnili druhého setkání knihovníků a informačních pracovníků v Aydinu v Turecku. Setkání se konalo od 4. do 9. listopadu 2013.
  Z knihovnického pohledu byla nejzajímavější volnočasová dílna pro ženy a dívky kde malovaly tradiční motivy na talíře, plátno i papír či malování technikou Ebru. V místní knihovně mě dále zaujala připravovaná multimediální místnost pro mládež. Návštěva další knihovny v Söke mě překvapila zahradou, kde si knihovníci pěstovali vlastní ovoce a zeleninu.
  Pro mě bylo setkání s tureckou kulturou osvěžující zážitek

  Posted by Martin Benčík | July 1, 2014, 12:18 pm
 4. Poland
  From October 21st to 25th 2014 I attended along with our library director RNDr. Lenka Pruckova the first meeting of librarians and information workers within the EU project – Library. I love it!

  The meeting took place in Warsaw and in Piekary Slaskie.

  The main benefit of this meeting from our perspective – from the perspective of librarians, was the participation in IV. Congress of Polish public libraries, where were librarians and information workers gathered from the entire Poland. We were able to get acquainted with projects that offer libraries in Poland. Next, we visited the University Library in Warsaw. And last but not least, the visit of the City Library in Piekary Slaskie. Here we were impressed of a project of young volunteers from other countries – Ukraine, Italy and Spain, who are involved in the working and are leading for example language courses for the public.

  Polsko
  Ve dnech 21. – 25. 10. 2014 jsem se zúčastnila spolu s naší paní ředitelkou RNDr. Lenkou Pruckovou prvního setkání knihovníků a informačních pracovníků v rámci projektu EU – Library. I love it!

  Setkání proběhlo ve Varšavě a ve městě Piekary Slaskie.

  Hlavním přínosem tohoto setkání z našeho pohledu – z pohledu knihovníků byla účast IV. Kongresu veřejných polských knihoven, kde se sjeli knihovníci a informační pracovníci z celého Polska. Mohli jsme se seznámit s projekty, které nabízejí knihovny v Polsku. Dále jsme navštívili Univerzitní knihovnu ve Varšavě. A v neposlední řadě návštěva Městské knihovny ve městě Piekary Slaskie. Zde nás zaujal projekt mladých dobrovolníků z jiných zemí – Ukrajiny, Itálie a Španělska, kteří se zde zapojují do provozu knihovny a vedou například i jazykové kurzy pro veřejnost.

  Posted by Olga Bačuvčíková | July 1, 2014, 12:21 pm
 5. Library, I love it! Turkey
  Within the EU project “Library, I love it!” we participated with our library director Lenka Pruckova at the second meeting of librarians and information workers in Aydin, Turkey. The meeting was held from November 4th to November 9th 2013.
  From the library perspective, the most interesting thing was the free time workshop for women and girls where they painted traditional motives on plates, canvas and paper or painting using marbling technique called Ebru. In the local library I was impressed by the forthcoming multimedia room for teenagers. Visiting other library in Söke surprised me with a garden where librarians grew their own fruit and vegetables.
  Meeting with Turkish culture was for me a refreshing experience.
  Turecko
  V rámci projektu EU “Library, I love it!” jsme se s naší ředitelkou Lenkou Pruckovou zůčastnili druhého setkání knihovníků a informačních pracovníků v Aydinu v Turecku. Setkání se konalo od 4. do 9. listopadu 2013.
  Z knihovnického pohledu byla nejzajímavější volnočasová dílna pro ženy a dívky kde malovaly tradiční motivy na talíře, plátno i papír či malování technikou Ebru. V místní knihovně mě dále zaujala připravovaná multimediální místnost pro mládež. Návštěva další knihovny v Söke mě překvapila zahradou, kde si knihovníci pěstovali vlastní ovoce a zeleninu.
  Pro mě bylo setkání s tureckou kulturou osvěžující zážitek

  Posted by Martin Benčík | July 1, 2014, 12:33 pm
 6. Library. I love it! Gran Canaria, March 2014
  The third meeting of the project „Library. I love it!“ took place in March on the Canary Islands. In the rich program, from the library view was the most interesting thing the book club “Labrantes de la Palabra” (“creators of the words”). The main character of these meetings is a professional “storyteller”, or narrator, who works with stories. The Club members themself perform on a stage, recite, sing songs or tell stories. The storyteller also goes to various schools, either alone or with the seniors of the club, and together tells the stories of past times, to approach each generation. For me was the business trip a great opportunity to see other libraries and how it works in them.

  Třetí setkání projektu Library. I love it! se uskutečnilo v březnu na Kanárských ostrovech. V bohatém programu byl z knihovnického hlediska nejzajímavější čtenářský klub ´Labrantes de la Palabra´(= „tvůrci slov“). Hlavní postavou těchto setkání je profesionální „storyteller“, neboli vypravěč, který pracuje s příběhy. Sami členové klubu vystupují na podiu, recitují, zpívají písně, nebo si vypráví příběhy. Profesionální vypravěč jezdí také různě do škol, buď sám, nebo se seniory z klubu, a společně vypráví příběhy o dobách minulých, aby přiblížili vzájemně generace. Pracovní cesta pro mě byla velkou příležitostí vidět jiné knihovny a poznat, jak to v nich funguje.

  Posted by Iveta Kratochvílová | July 1, 2014, 1:28 pm
 7. Library. I love it! Croatia
  On 22 – 27. 9. 2014 we participated together with our director Dr.. Mrs. Lenka Pruckovou meeting of librarians and information professionals under the EU – “Library. I love it! ”
  This time the host country was Croatia, specifically Dubrovnik and Korcula.
  Many thanks for a varied program – we’ve seen so many attractions and beauty – from the history of places, local buildings, libraries – ancient and contemporary, museums, scented sea surrounding nature, culture and art demonstrations.
  Big thanks to all the kind guides, librarians, to the protagonists.
  “Tasting” from a variety of everyday way of living habits and Croats – excellent food (macaroni, “cukarína”), wine, music, “Moreška” ..really I never thought that in Croatia sometimes to dance with a colleague from Turkey waltz, talk (within my language options) with a colleague from the Canary Islands on football Barcelona, almost frozen lakes, which are hardened off girls from Finland … ..
  For me, probably the strongest experience – Lumbarda and sculptor Mr. Lujo Lozica and its simple, clean shape, in a word, beautiful sculptures made of white alabaster. And all this in the countryside, close to the sea …
  What can I say? Seven different countries – seven cultures – so diverse and yet so much in common!
  For me, a great enrichment :).
  We thank our attentive, kind and funny hostesses Taja, Milojka, Isabel and all assistants from City Library Ivan Vidali on Korcula.

  Jaroslava Brtnová, Fabruary 23, 2015

  Ve dnech 22. – 27. 9. 2014 jsme se zúčastnily společně s naší ředitelkou RNDr. paní Lenkou Pruckovou setkání knihovníků a informačních pracovníků v rámci projektu EU – „Library. I love it!“
  Hostitelskou zemí bylo tentokrát Chorvatsko, konkrétně Dubrovník a Korčula.
  Velký dík za pestrý program – viděly jsme tolik zajímavostí a krásy – z historie míst, zdejších staveb, knihoven – starobylých i současných, muzeí, okolní přírody provoněné mořem, ukázek kultury a umění.
  Velký dík všem laskavým průvodkyním a průvodcům, knihovnicím, všem protagonistům.
  „Ochutnávku“ z pestré nabídky každodenního způsobu žití a zvyků Chorvatů – výborné jídlo (makaróne, „cukarína“), víno, hudba, „moreška“…..opravdu mne nikdy nenapadlo, že si v Chorvatsku někdy zatancuji s kolegou z Turecka,
  o téměř zamrzlých jezerech, ve kterých se otužují děvčata z Finska …..
  Pro mne asi nejsilnějším zážitkem – Lumbarda a sochař pan Lujo Lozica a jeho jednoduché, tvarově čisté, jedním slovem krásné sochy z bílého alabastru. A to vše v přírodě, blízko moře…
  Co dodat? Sedm různých zemí – sedm kultur – tolik rozličného a přitom tolik společného!
  Pro mne velké obohacení :).
  Děkujeme našim pozorným, laskavým a vtipným hostitelkám Taje, Milojce, Isabel a všem pomocnicím Městské knihovny Ivana Vidali na Korčule.

  Jaroslava Brtnová, 23.únor 2015

  Posted by Jaroslava Brtnová | February 23, 2015, 10:19 am
 8. Library. I love it! Finland.
  The 5th meeting of librarians and information workers under the project Library, I love it! took place in the town of Iisalmi in Finland in August 2014. The library in Iisalmi is part of the cultural center, which offers people many ways to spend their free time. I was surprised that even it is a really small town it has a modern library, which is equipped with everything what is expected from today’s libraries. I was intrigued especially by rental of video games and movies, which is not so much widespread in our country.
  Library in Sonkajärvi, which we also visited, caught me at first glance with its modern glass building and then with its facilities. During our stay, we have learned in addition to librarianship in Finland, a lot about Finnish culture. The whole week stay in Iisalmi was interesting and very enjoyable experience.

  Library. I love it! Finsko
  5. setkání knihovníků a informačních pracovníků v rámci projektu Library. I love it! proběhlo ve Finsku v městečku Iisalmi v srpnu 2014. Knihovna v Iisalmi je součástí kulturního centra, které nabízí lidem mnoho způsobů jak trávit volný čas. Překvapilo mě, že i když je to opravdu malé městečko mají moderní knihovnu, která je vybavena vším co se od dnešních knihoven očekává. Zaujalo mě především půjčování videoher a filmů, což u nás není ještě tak moc rozšířené.
  Knihovna ve městě Sonkajärvi, kam jsme se byli také podívat, mě upoutala již na první pohled moderní prosklenou budovou a poté i svými prostory.
  Během našeho pobytu, jsme se kromě knihovnictví ve Finsku dozvěděli také mnoho o finské kultuře. Celý týdenní pobyt v Iisalmi byl zajímavý a velmi příjemný zážitek.

  Petra Bergová

  Posted by Petra Bergová | May 12, 2015, 8:20 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: